Xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải vào môi trường

muc-xu-phat-ve-moi-truong

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 18/11/2016 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 24/05/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải vào môi trường

Mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải vào môi trường được quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 55/2021/NĐ-CP.

Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường

Điều 13 quy định mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường. Bao gồm các trường hợp sau:

Mức phạt cụ thể:

– Mức phạt cảnh cáo quy định tại khoản 1 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 2 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần

Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 3 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 4 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần  

Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 5 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần 

Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 6 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên

vi-pham-cac-quy-dinh-ve-xa-nuoc-thai-co-chua-cac-thong-so-moi-truong-thong-thuong

Mức phạt thêm:

– Tăng thêm 10% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần

– Tăng thêm 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 03 lần

– Tăng thêm 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 03 đến dưới 05 lần

– Tăng thêm 40% đối với mỗi thông, số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 đến dưới 10 lần

– Tăng thêm 50% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên

Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung:

– Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t và u khoản 4, các điểm h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s và t khoản 5 và các điểm g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r và s khoản 6 Điều này;

– Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm ư, v, x và y khoản 4, các điểm u, ư, v, x và y khoản 5 và các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 6 Điều này.

Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại, hoặc chứa thông số vi sinh vật, hoặc có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật

Điều 14 quy định mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông có môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải có chứa thông số vi sinh vật (Salmonclla, Shigella, Vibrio cholerae) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật. Bao gồm các trường hợp sau:

Mức phạt cụ thể:

Mức phạt cảnh cáo quy định tại khoản 1 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 2 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 3 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần 

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 4 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 5 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần  

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 6 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường 

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 7 điều này đối với hành vi xả nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 8 điều này đối với hành vi xả nước thải có chứa từ 02 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) trở lên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5

– Mức phạt được quy định cụ thể tại khoản 9 điều này đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường

– Đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

Mức phạt thêm:

– Tăng thêm 10% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần;

– Tăng thêm 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 02 lần;

– Tăng thêm 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 03 lần hoặc giá trị pH từ 04 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 hoặc nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae);

– Tăng thêm 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 03 đến dưới 05 lần hoặc giá trị pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 hoặc nước thải có chứa từ 02 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) trở lên;

– Tăng thêm 50% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 lần trở lên hoặc giá trị pH dưới 02 hoặc từ 12,5 đến 14.

Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s và t khoản 4, các điểm g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r và s khoản 5, các điểm e, g, h, i và k khoản 6, các điểm h, i, và k khoản 7, các điểm g, h, i và k khoản 8 và các điểm e, g, h, i và k khoản 9 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm u, ư, x, x và y khoản 4, các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 5, và khoản 10 Điều này.


Bài viết là tổng quát về vấn đề Xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải vào môi trường theo căn cứ pháp lý hiện thời. Với bài viết này, NTSE mong rằng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa bên cạnh các vấn đề liên quan đến vấn đề xả thải.

Để biết thêm thông tin và được tư vấn cụ thể hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo Hotline 0888 167 247. NTS cam kết sẽ giúp doanh nghiệp của bạn sở hữu công trình đạt hiệu quả tối ưu và tiết kiệm nhất. 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Trụ sở: Số 15, đường số 3, Khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888 167 247

Email: nts@ntse.vn

Website: ntse.vn/xu-ly-nuoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *